Haitian Proverbs 1


A

 • Men anpil, chay pa lou.
  • Many hands [make] the load lighter.
 • Anpil ti patat fè chay.
  • A lot of small potatoes make a load.
 • Aprè dans, tanbou toujou lou.
  • After the dance, the drums are always heavy.
 • Avan ou ri moun bwete, gade jan ou mache.
  • Before you laugh at those who limp, check the way you walk.
 • Avek pasyans, w’ap wè tete foumi.
  • With patience, you will see an ant’s breast.
 • Ayisyen swiv kouran.
  • Haitians follow the flow.
 • Ayiti se tè glise.
  • Haiti is a sliding land (quicksand).

B

 • Bab pi long, men sousi pi vye.
  • The beard is longer, but the Eyebrows are older.
 • Baton ede pye.
  • The stick helps the foot.
 • Bay kou, bliye; pote mak, sonje.
  • [You] give a blow, [you] forget; [when you] leave marks, [they] remember.
 • Bay piti pa chich.
  • Give little is not [being] cheap.

Giving Small thing doesn’t mean stingy. (It’s just what you have)

 • Bèf a ke pa janbe dife.
  • An ox with a tail does not walk over the fire.
 • Bèf dèyè bwè pi bon dlo (si rete dlo).
  • The ox that comes last drinks better water (if there is still water).
 • Bèf pa di savann mèsi.
  • The ox does not thank the field.
 • Bèf san ke, Bondye pouse mouch pou yo.
  • The ox with no tail, God will clear the flies for it.
 • Bèl anfòm pa vle di lasante.
  • Pretty and in shape do not mean healthy.
 • Bèl antèman pa vle di paradi.
  • A nice funeral does not mean access to paradise.
 • Bèl cheve pa lajan.
  • Nice hair is not money.
 • Bèl dan pa vle di zanmi : dan pa kè.
  • Beautiful smiles do not mean friends: smiles are not the heart.
 • Bo nan bouch, men pè dan.
  • Kiss the mouth, but fear the teeth.
 • Bondye bon.
  • God is good. (God willing)
 • Bondye pa bòpè.
  • God is not a father-in-law.
 • Bonjou w se paspò ou.
  • Your greeting is your passport.
 • Bouch granmoun santi, sa k ladan se rezon.
  • Old folk’s breath may stink, what comes out though is wisdom.
 • Bouch manje tout manje, men li pa pale tout pawòl.
  • The mouth eats all food, but does not talk all words.
 • Bourik fè pitit pou do l ka poze.
  • The donkey has offspring so that its back may rest.
 • Bourik toujou aji bourik.
  • A donkey always acts like a donkey.
 • Bout kouto miyò pase zong.
  • A piece of a knife is better than nails.
 • Bwè dlo nan vè : respekte vè.
  • Drink water in a glass: respect the glass.
 • Byen mal pa lanmò.
  • Not well is not death.
 • Byen prese pa rive.(ou byen: Twò prese pa fe jou louvri)
  • In a hurry will not arrive.
 • “”Byen pre pa lakay.””
  • Being close to home is not the same as being home.

C

 • Chaj ou pa ka pòte, ou mete-l atè dousman.
  • The load you cannot carry, you put it down carefully.
 • Chak chen pipi jan li konnen.
  • Every dog pisses his own way.
 • Chak kochon gen samdi pa-l.
  • Each pig gets his own Saturday.
  • (Pigs are usually slaughtered Saturdays)
 • Chanje mèt, chanje metye.
  • Trade the boss, trade the job.
 • Chat mande swe, ou mete chen deyè-l.
  • If the cat wants to sweat, you seek the dog on it.
 • Chay sòti sou tèt, li tonbe sou zepòl.
  • The load that you bear on your head falls on your shoulders.
 • Chemen bezwen pa janm long.
  • The road to need is never long.
 • Chemen bouton se chemen maleng.
  • The road of a pimple is the road to sores.
 • Chemen lajan pa gen pikan.
  • The money road has no thorns.
 • Chemen long pa touye moun.
  • A long road does not kill people.
 • Chen gen kat pye, men li ka mache nan yon sèl chimen.
  • A dog has four legs, but it walks in only one path.
 • Chen grangou pa kouche.
  • A starving dog does not lie down.
 • Chen ki gen zo nan bouch li pa gen zanmi.
  • A dog with a bone in his mouth has no friends.
 • Chen ou fè byen, lè li anraje, se ou li mòde.
  • The dog that you took care of will bite you when enraged.
 • Chen vòle tabak menm si li pa fimen.
  • The dog steals tobacco even if it does not smoke.
 • Chodyè ou pa monte, ou pa desann li.
  • The pot you did not put up, you do not put down.
 • Chwal ki gen dis mèt mouri nan poto
  • A horse with ten masters will die [tied] to its post.
 • Chwal konn longè kòd li.
  • The horse knows the length of its rope.
 • “Chak pain gen fromagge li”
  • Every bread has it’s cheese.

D

 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
  • Rotten teeth only have power over (can only bite) ripe plantains.
 • Dan griyen se danje.
  • The teeth laugh, beware.
 • Dan se zo.
  • Teeth are bones.
 • De kòk kalite pa rete nan menm baskou.
  • Two good cocks do not stay in the same farm-yard.
 • De mèg pa fri.
  • Two skinny people don’t fry. (Two poor people shouldn’t marry, for even together they won’t have enough to get by)
 • De toro pa rete nan menm savann.
  • Two bulls do not stay in the same field.
 • Degaje pa peche.
  • To get by is not a sin.
 • Depi nan Ginen, nèg rayi nèg.
  • Since Africa (Guinea), [negros] hate [negros] (We can never forgive those who sold us as slaves)
 • Depi ou nan labatwa, fòk ou aksepte san vole sou ou.
  • If you are in the slaughterhouse, you must accept to get blood on you.
 • Di djab bonjou, lap manje w. Pa di l bonjou, lap manje w.
  • Greet the devil, he’ll eat you. Don’t greet the devil, he’ll eat you.
 • Djòl fè dèt, dèyè peye.
  • The mouth makes debt, the behind pays back.
 • Dlo pa janbe trou.
  • Water does not cross over holes. It must first fill the hole, before it can move on.
 • Doktè pa janm trete tèt li.
  • The doctor never treats himself.
 • Doktè pran swen ou, men li pa Bondye.
  • The doctor takes care of you but he is not God.
 • Dòmi se ti frè lanmò.
  • Sleep is death’s little brother.
 • Douz metye, trèz mizè.
  • Twelve trades, thirteen miseries.
 • Dwèt ou santi, men ou pa koupe-l jete.
  • Your finger may smell, but you do not cut it and throw it away.
 • “Deye mòn gen mòn”
  • Behind mountains there are mountains.
 • ”Di merci, se lizay!”

E

 • Envite miyò pase mande padon.
  • To avoid is better than to ask forgiveness.
 • En mangeant, l’appétit vient

Se lew goûté, wap konnen sil bon.

F

 • Fanm pa dra.
  • Women are not bed sheets.
 • Fanm se kajou: plis li vye, plis li bon.
  • A woman is like mahogany: the older she is, the better she is.
 • Fè zanmi ak kouto avan zabriko mi.
  • Make friend with the knife before apricots are ripe.
 • Fèy mapou sanble fèy manyòk.
  • The ‘Mapou’ leaf looks like the manioc leaf.
 • Fizi tire, nanpwen aranjman.
  • [When] the guns fire, there is no [possible] agreement.
 • Fòk de klòch sonnen pou konn verite-a.
  • [You must hear] two bells ring to learn the truth.
 • Fòk gen maladi pou gen lanmò.
  • There must be illness so as to have death.
 • Fòk ou bat tanbou-a pou tande son li.
  • You must beat the drum to hear its sound.
 • Fòk ou pèdi tan pou ou gen tan.
  • You need to lose time in order to have time.

G

 • Grangou se mizè, vant plen se traka.
  • Hunger is misery; a full stomach is worriness.

I

 • Ipokrit se kouto de bò.
  • Hypocrites are two-edge knifes.

J

 • Jan chat mache, se pa konsa li kenbe rat.
  • The way the cat walks is not the way it holds the rat.
 • Jan ou bat tanbou, se konsa nou danse.
  • The way you beat the drum is how we dance.
 • Jan ou vini se jan an yo resevwa ou.
  • The way you come is the way people will receive you.
 • Je wè, bouch be.
  • The eyes see, the mouth is silent.
 • Jijman Bondye vini sou bourik.
  • God’s judgment comes on a donkey.
 • Joumou pa donnen kalbas.
  • A pumpkin does not bear gourds.
 • Jwe ak makak, men pa manyen ke-l.
  • [You may] play with the monkey, but don’t play with its tail.

K

 • Kalbas gran bouch pa kenbe dlo.
  • A large pot without cover does not hold water.
 • Kat je kontre, manti kaba.
  • face to face we meet, no lies. ( you can lie in from of me.
 • Kay piti, ou prann nat ou anba bra ou.
  • [When] the house is small, you hold your bedding under your arm.
 • Kay koule tronpe soley men li pa tronpe lapli.
  • A leaking roof may fool sunny weather, but cannot fool the rain.
 • Kòfrefò pa swiv kòbiya.
  • The safe does not follow the hearse.
 • Komansman chante se soufle.
  • The first steps of singing are breath.
 • Konmisyon pa chaj.
  • An errand is not a load.
 • Kote fil fini, se la kouti fini.
  • Where the thread ends is where the seam ends.
 • Kote ki gen grangou, kabrit pa mouri nan kòd.
  • Where there is hunger, goats do not die tied to their ropes.
 • Kote ki gen granmoun, kay pa boule.
  • Where there are elders, the house do not burn.
 • Kote ki gen kou pa gen chenn, kote ki gen chenn nanpwen kou.
  • Where there are blows, there are no chains; where there are chains, there are no blows.
 • Kote y’ap plimen kòdenn, poul pa ri.
  • Where they pluck turkeys, chickens do not laugh.
 • Koulèv ki vle gwo rete nan trou-l.
  • The snake that wants to get big stays in its hole.
 • Kouto pa janm grate manch li.
  • A knife never scrubs its own handle.
 • Krapo fè kòlè, li mouri san dèyè.
  • A toad gets angry, it dies without its buttock.

L

 • Labou rete kouran.
  • The mud stops the flow.
 • Lajan kase wòch.
  • Money breaks rocks.
 • Lamepriz vo mye ke larepons.
  • Contempt is better than an answer.
 • Lane pase toujou pi bon.
  • ‘Last year’ is always better.
 • Lang pa lanmè, men li ka neye-w.
  • The tongue is not the sea, but it can drown you.
 • Lè kabrit gen twòp mèt, li mouri nan solèy.
  • When a goat has too many masters (owners), it dies (tied) in the sun.
 • Lè labouyi cho, ou manje-l a rebò.
  • When the porridge is hot, you eat it on the side.
 • Lè pyebwa jwe ak van, li pèdi fèy li.
  • When the tree plays with the wind, it loses its leaves.
 • Lè setan ou echi (lè ou fin’ fè tan ou), se ale p’ou ale.
  • When your seven years are over (when your time is done), you [must] go for good.
 • Lè w’ap neye, ou kenbe branch ou jwenn.
  • When you are drowning, you hang to the branch you reach.
 • Lè yon chodyè cho, ou pa desann li ak men.
  • When a pot is hot, you do not take it down with your hands.
 • Lespwa fè viv.
  • Hope makes one live.

M

 • M’pat manje pwa, m’pa ka poupou pwa.
  • I did not eat beans, I cannot poop beans.
 • Machann nan mache gen de mezi.
  • The merchant at the market has two measures.
 • Mache dousman, ou pòte bon nouvèl.
  • Walk slowly [when] you bear good news.
 • Madichon ou bay bèlmè ou se manman ou li rive.
  • When you curse your stepmother, your mother will be the victim.
 • Maladi pa konn vanyan.
  • Illness does not know brave heart.
 • Malè avèti pa touye kokobe.
  • A foreseen disaster does not kill the fool.
 • Malè pa gen klaksonn.
  • Misfortune has no horn.
 • Vye nèg pa vye chen.
  • An old man is not an old dog.
 • Manje kwit pa gen mèt.
  • Cooked food has no master.
 • Mapou tonbe, kabrit manje fèy li.
  • When the ‘Mapou’ [huge tree] is down, the goats eat its leaves.
 • Marengwen mòde-w sou nen, men ou pa ka ba-l kou fò.
  • The mosquito bites you on the nose, but you cannot hit it hard.
 • Memwa se paswa.
  • Memory is a strainer.
 • Menm nan lanfè gen mounpa.
  • Even in hell, there are people from your clan.
 • Mennen koulèv al lekòl pa anyen; se fè-l chita ki rèd.
  • To take the snake to school is nothing; it is to make it sit that is tough.
 • Mèt do pa grate do.
  • You cannot scratch your own back.
 • Mezire avan ou koupe.
  • Measure before you cut.
 • Mouch pa bezwen vyann, men li gate-l.
  • The fly does not need the meat, but it will spoil it.
 • Moun ki bezwen deyò chache chemen pòt.
  • He who must go out search for the door.
 • Moun mouri pa konnen valè dra blan.
  • The dead does not know the value of white sheets.
 • Moun mouri pa pè santi.
  • The dead is not afraid to smell.
 • Moun pa konn achte chat nan sak.
  • People don’t buy a cat in a bag.
 • Moun pa-w se dra.
  • Your clan is sheets.
 • Move zèb ka leve toupatou.
  • Weeds can grow anywhere.

N

 • Nan bay kout men, ou jwenn kout pye
  • You give a hand, but [you may] get kicked out.
 • Nan mitan diri, ti wòch goute grès.
  • In the middle of [cooked] rice, a little pebble will taste grease.
 • Nan mitan avèg, bògn se rwa.
  • Among the blind, the one-eyed is king.
 • Nanpwen cho ki pa vin frèt..
  • There is nothing hot that will not get cold.
 • Nanpwen metye ki pa nouri mèt li..
  • There is no craft that will not feed the craftsman.
 • Nèg fè lide-l, Bondye ba-l dwa.
  • The man gets the idea, God authorizes it.
 • Nen pran kou, je kouri dlo; je pran kou, nen kouri dlo.
  • The nose is hurt, the eyes water; the eyes are hurt, the nose runs.
 • “” Nou léd, nou la.”
  • We are ugly, but we are here.

O

 • Ou bat tanbou epi ou danse ankò.
  • You beat the drum and you dance again.
 • Ou granmoun sèlman lè ou lakay ou.
  • You are an old man only when you are at home.
 • Ou konn kouri, men fòk ou konn kache.
  • You [may] know how to run, but you must know how to hide.
 • Ou konn sa w’ap kite; ou pa konn sa ou pral jwenn.
  • You [may] know what you leave behind; you do not know what you will get.
 • Ou pa fouye zo nan kalalou.
  • You do not dig up bones in akra.
 • Ou pa dwè dekouvri Sen Pòl pou kouvri Sen Piè.
  • You must not undress Saint Paul to dress Saint Peter.
 • Ou pa ka fè san sòti nan wòch.
  • You cannot have blood flow from a rock.
 • Ougan pa janm geri maleng li.
  • The ‘ougan’ (Medecine Man) never cures his own illness.
 • Ouvriye vann zouti-l, men li pa vann metye-l.
  • A carpenter [may] sell his tools, but he [cannot] sell his skills.

P

 • Pa bay bèf la babokèt lè l’ap rale kabwèt.
  • Do not put the harness on the ox when it is going to pull the kart.
 • Pa jete vye chodyè pou chodyè nèf.
  • Don’t throw away the old pot for a new pot.
 • Pa kroke makout twò wo, men kote men ou ka rive.
  • Do not hang the basket too high, but where your hand can reach it.
 • Pa pale sa ou pa we ak prop je ou.
  • Never talk about something that you have not seen with your own eyes.
 • Pa pèdi founo pou yon sèl pen.
  • Do not lose your oven over just one bread.
 • Padon pa geri maleng.
  • Forgiveness does not cure illness.
 • Pale franse pa di lespri pou sa.
  • To speak French does not mean wits.
 • Parese pa gen kay.
  • Lazy people do not have a house.
 • Paròl gen zèl.
  • Words have wings.
 • Parol pa chay.
  • Words are not a load.
 • Paròl two fò, machwè gonfle.
  • Too false words [make] the jaw swell.
 • Pè pa preche de fwa.
  • Fear does not preach twice.
 • Pitit ki pa kriye pa bezwen tete.
  • The baby who does not cry does not need to be breast-fed.
 • Pitit tig, se tig.
  • A tiger cub is a tiger.
 • Pito ou mize ou nan wout, ou pote bon nouvèl.
  • Better to take your time on the way, if you bring good news.
 • Pòt tè pa goumen ak pòt fè.
  • The clay pot [must] not wrestle with the iron pot.
 • Pousyè pa leve san van.
  • Dust does not lift without wind.
 • Premye so pa so.
  • The first fall is not a fall
 • Pye pa gen rasinn : tout moun ka tonbe.
  • Feet have no roots: everyone can fall.
 • Pye poul pi bon pase bwadann.
  • A hen’s foot is better than a donkey’s hoof.
 • gro non tué ti chien

R

 • Rad pa janm fè moun.
  • Clothes do not make a person.
 • Rad sal lave nan fanmi.
  • Dirty clothes are [to be] washed in the family.
 • Rann sèvis mennen chagren.
  • To give a hand leads to sorrow.
 • Rat anpil, trou pa fon.
  • Lots of rats, the hole is not deep.
 • Rat konnen chat konnen barik mayi-a rete la.
  • The rat knows, the cat knows: the corn barrel is safe.
 • ” Rat mode, souffle”
  • Rats bite then blow.
 • Rayi chen an, men di dan li blanch.
  • [You may] hate the dog, but [you must] admit that its teeth are white.
 • Rebwè se nòs.
  • Drinking again is [like] a wedding.
 • Regle jis pa gate zanmi.
  • A fair deal does not spoil friendship.
 • Responsab se chay.
  • [To be] responsible is a load.

S

 • Sa je pa wè, kè pa tounen.
  • What the eyes do not see does not make the heart grow fonder.
  • What you don’t know can’t hurt you.
  Out of Sight out of Mind.
 • Sa ki rete nan kè-m dòmi lakay.
  • What is still in my heart sleeps at my home.
 • Sa ou pa konnen pi gran pase ou.
  • What you do not know is bigger than you.
 • Sa ou t’ap chache antè, ou jwenn li atè.
  • What you are searching underground, you find it on the ground.
 • Sa-k pase nan kizin, lakay pa bezwen konnen.
  • What goes on in the kitchen, the house does not need to know.
 • Sak vid pa kanpe.
  • An empty sack cannot stand up.
 • Se aprè batay nou konte blese.
  • It is after the battle that you count the injured.
 • Se chat kay k’ap manje poul kay.
  • It is the cat of the house that will eat the hen of the house.
 • Se de bon ki fè bonbon.
  • It’s two ‘good’ that makes candy.
 • Se grès kochon an ki kwit kochon an.
  • It is the pork’s grease that cooks the pork.
 • Se kouto sèlman ki konnen sa ki nan kè yanm.
  • Only the knife knows what is in the yam’s heart.
 • Se lakizin ki di-m ki jan lakay ye.
  • It is the kitchen that tells me how the house is.
 • Se lè koulèv mouri ou wè longè-l.
  • It is when the snake dies that you can see its size.
 • Sè lè van soufle ou wè dèyè poul.
  • It is when the wind blows that you can see the hen’s behind.
 • Se mèt kò ki veye kò.
  • It is the owner of the body who watches his body.
 • Se nan chemen ou konnen sa-k pase nan chanm.
  • It is on the road that you learn what goes on in [your] room.
 • Se nan chemiz blanch yo wè tach
  • It is on the white shirt that one can see the stain.
 • Se pa nèg ki voye wòch ki te tiye koulèv-la, se nèg ki te wè’l
  • It is not the man who threw the stone who killed the snake: it is the man who saw it.
 • Se siro ki rale foumi.
  • It is the syrup that attract ants.
 • Se sou pye mango chaje yo voye wòch.
  • It is on the mango tree full of fruits that they throw stones.
 • Se soulye ki konn si chosèt gen twou.
  • It is the shoe that knows if the sock has a hole.
 • Si bòt la tro jis pou ou, mache pye atè.
  • If your boot is too tight, walk barefoot.
 • Si m’te konnen toujou dèyè.
  • ‘If I had known’ is always behind.
 • Si ou gen yon sous k’ap ba ou dlo, ou pa koupe pyebwa kote-l.
  • If you have a well that can give you water, you must not cut the tree near it.
 • Si ou kouvri dife, w’ap gen dife.
  • If you cover a fire, you [still] have a fire.
 • Si ou manje bouji, fòk ou poupou mèch.
  • If you eat a candle, you must poop the wick.
 • Si ou vle gen rezon devan kras, se benyen p’ou benyen.
  • If you want to win over dirt, you need to bathe [thoroughly].
 • Sòt pa touye-w, men li fè ou swe.
  • Stupid does not kill you, but it makes you sweat.
 • Souke tèt pa kase kou.
  • [You can] shake your head, [but] do not break your neck.

T

 • Tan ale, li pa tounen.
  • Time goes, [but] does not come back.
 • Tande ak wè se de.
  • To hear and to see are two [different] things.
 • Tande pa di konprann pou sa.
  • To hear does not mean to understand.
 • Tete pa janm twò lou pou mèt li.
  • Breasts are never heavy for their owner.
 • Ti bwa ou pa wè, se li ka pete je-w.
  • The small stick you do not see is the one that may puncture your eye.
 • Ti chen gen fòs sèlman devan kay mèt li.
  • A puppy is strong only before his master’s house.
 • Ti kou ti kou bay lanmò.
  • Light blows [again and again] bring death.
 • Ti koulèv k’ap grandi se anba wòch ke li rete.
  • Little snakes need to grow in hiding.
 • Ti kouri kenbe tete; gwo kouri, lage tete.
  • For a little run, hold your breast; for a big run, don’t hold your breast.
 • Ti mapou pa grandi anba gwo mapou.
  • Little ‘mapou’ [big tree highly respected in Haiti] do not grow at the foot of big ‘mapou’.
 • Ti pil ti pil fè chaj.
  • A little amount plus a little amount make a load.
 • Toro ki begle pa gra.
  • The bull that lows is not fat.
 • Twou bounda’w won… ou bizwen pete kare.
  • Your anus is round… you [need to] fart square.
 • Toujou gen retay kay tayè.
  • [There are] always leftovers at the tailor’s house.
 • Tout bèt jennen mòde.
  • Any strain animal [will] bite.
 • Tout moun se moun, tout moun pa menm.
  • All people are people but not all people are the same.
 • Two prese fè ou bo sou nen.
  • Too much hurry makes you kiss the nose.
 • Two vit pa rive.
  • Too fast does not arrive.

V

 • Vant plen pa gwòs; gwo tèt pa lespri.
  • A big belly does not mean pregnancy; a big head does not mean wits.
 • Volè pa janm renmen volè parey li.
  • A thief never likes a thief like him.
 • Vwazinaj se fanmi
  • Neighborhood is family.

W

 • Wè jodi-a, men sonje denmen.
  • See (live) today, but think about tomorrow.
 • Wè pa wè, lantèman pou katrè.
  • See [it] or not, the funeral is at four o’clock.
 • Wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan soley.
  • The stone in the water does not know the pain of the stone in the sun.
 • Wont pi lou pase sak sèl.
  • Shame is heavier than a bag of salt.

Y

 • Yo pa achte chat nan sak.
  • You don’t buy a cat in a bag. (Make sure you know what you are buying.)
 • Yo pa voye wòch sou mango vèt.
  • You don’t throw rocks at a green mango. (You wait until a mango is ripe before you try to knock it down from the tree.)
 • Yon bon zanmi pi bon pase frè.
  • A good friend is better than a brother.
 • Yon jou pou chasè, yon jou pou jibye
  • The hunter has his day, but the prey has his day as well

Z

 • Zafè kabrit pa zafè mouton.
  • The goat’s business is not the sheep’s business.
 • Zanmi prè se kouto de bo; zanmi lwen se lajan sere.
  • Close friends are [like] a double-edge knife; far away friends are saved money.
 • Zanno kase nan sak, grenn li pa pèdi.
  • [When] the necklace [is] broken in a bag, its pieces are not lost.
 • Ze ki kale tro bonè, ti poul la p’ap viv.
  • [When] eggs hatch too early, chickens will not live.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =

One thought on “Haitian Proverbs